Model United Nations of Munich
November 2022

MunoM 2022
Model United Nations of Munich

Head of Accommodation and Press
Model United Nations of Munich
November 2021

MUNoM 2021
Model United Nations of Munich

Deputy Head of Press and Accommodation