UAPCU Model United Nations
July 2021

UAPCU MUN 2021
UAPCU Model United Nations

Chair
UNDP
Harvard World Model United Nations
February 2021

WorldMUN 2021
Harvard World Model United Nations

Observer
FWW Global Virtual Model UN
February 2021

FWWGVMUN 2021
FWW Global Virtual Model UN

WFUNA International Model United Nations Online
February 2021

WIMUN Online 2021
WFUNA International Model United Nations Online

Observer