Raszynska Model United Nations
April 2016

RaszMUN 2016
Raszynska Model United Nations

Chair
Economic and Social Committee
Warsaw Model United Nations
October 2015

WawMUN 2015
Warsaw Model United Nations

Delegate
Economic and Social Council
South Africa
RASZMUN
February 2014

RASZMUN 2014
RASZMUN

Delegate
Security Council
France