PragueMUN
January 2023

PragueMUN 2023
PragueMUN

Secretariat
PragueMUN
February 2022

Globally United 2022
PragueMUN

Secretariat
Prague Model United Nations
February 2018

PragueMUN 2018
Prague Model United Nations

Secretariat
Model United Nations Prague
February 2017

Mun Prague 2017
Model United Nations Prague

Secretariat
Prague Model United Nations
February 2016

PragueMUN 2016
Prague Model United Nations

Secretariat