Raszynska Model United Nations
April 2016

RaszMUN 2016
Raszynska Model United Nations

Secretariat
RASZMUN
February 2014

RASZMUN 2014
RASZMUN

Delegate
World Trade Organisation
France