Yaroslavl IMUN 2019

Yaroslavl International Model United Nations

  • Yaroslavl, Russian Federation
  • Sovetskaya square
  • Nov 05 - Nov 07, 2019
  • 80 Delegates

Organizers