SheffMUN 2020

Sheffield International Model United Nations

  • Sheffield, United Kingdom
  • The University of Sheffield
  • Nov 13 - Nov 15, 2020
  • 100 Delegates

Organizers