NovMUN 2017

Velikiy Novgorod Model United Nations

View details ยป

NovMUN 2017 will host 120 delegates in Velikiy Novgorod on October 28, 2017


Organizers