IsarMUN 2019

Isar Model United Nations

  • Munich, Germany
  • Arcisstraße 21
  • Nov 21 - Nov 24, 2019
  • 300 Delegates

Organizers